УСТАВ

На

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

“НАТУРАЛИСТИЧНО”

приет на учредително събрание,

състояло се в гр. София на

 04.01.2016 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Статут

Чл.1./1/ Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, Устава и Решението на учредителното събрание.

Наименование

Чл.2. /1/ Наименованието на сдружението е “Натуралистично”.

/2/        Наименованието на сдружението се изписва на латиница както следва: „Naturalistichno”.

/4/      Сдружението няма клонове.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на сдружението е Република България, град София, а адреса на управление: гр. София, ул. Енос, № 10, ет.6, ап.11.

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл.5./1/ Сдружението осъществява дейност в обществена полза по смисъла на чл.2 от ЗЮЛНЦ.

Чл.6./1/  Целите на сдружението са:

 1. Основна цел – да опазва, поддържа и подобрява околната среда и развива по-добри условия за живот на населението с устойчиви и екологично съобразни начини;
 1. Да подобрява качеството на живот чрез развитие на биологично земеделие и животновъдство, екологично пчеларство, екосистемни услуги и биоразнообразие, екологично строителство и устойчива инфраструктура, екологично чиста промишленост, съвременно и интуитивно социално обслужване, устойчиво селско стопанство и хармонично ландшафтно планиране;
 1. Да подпомага изграждането на обществото чрез развитие на образованието и нивото на образованост на населението;
 1. Да стимулира развитието на устойчива, екологична и природозащитна култура на населението чрез дейности за опазване, поддържане и подобряване на биоразнообразието и постигане на устойчивост на екосистемите;
 1. Да стимулира развитието на просветна и културна дейност за изграждане на културни ценности на населението;
 1. Да насърчава, създава и разпространява културни ценности с екологична, природозащитна и устойчива тематика в областта на визуалните изкуства, кино, театър, музика, архитектура, дизайн, литература и фолклор;
 1. Да подпомага подрастващите, младите хора, социално слабите, хората в неравностойно положение и специфични нужди;
 1. Да повишава здравната култура и подобрява здравното състояние;
 1. Да популяризира Република България пред български и чуждестранни инвеститори, институции и организации, които да спомогнат за премахване на безработицата и повишаване стандарта на местното население;
 1. Да съдейства за опазването на природното, културно-историческото и етнографското наследство и да спомага за развитието на Република България като атрактивна туристическа дестинация;
 1. Да организира дискусии, семинари, конференции по актуални проблеми на Република България с цел формиране на общи позиции за тяхното решаване;
 1. Да спомогне за изграждането на ефективна система за контрол по спазване на българското и международно природозащитно и социално законодателство;
 2. Да подобрява контактите и сътрудничеството между неправителствените организации, местните               власти, бизнеса и гражданите;
 1. Да създава и поддържа контакти с национални и международни организации с цел популяризиране идеите на Европейската общност, запознаване на населението с правата и задълженията ни, като граждани на Европа;
 1. Да създава и поддържа контакти с национални и международни организации с цел изграждане на международни взаимоотношения във връзка с дейностите си;
 1. Да подпомага и защитава интересите на членовете на Сдружението;

/2/        Средства, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. Самостоятелно или в сътрудничество с други организации разработва и реализира проекти и програми в областта на устойчивото развитие, екосистемните услуги и биоразнообразието, опазването на околната среда, развитието на селските райони, биологичното земеделие и животновъдство, екологичното пчеларство, образованието, здравеопазването и социалното подпомагане, инфраструктурата и ландшафтното планиране, туризма, съвременните технологии;
 1. Осъществяване на преки практически дейности и политики за опазване, поддържане и подобряване на околната среда, природните ресурси и биоразнообразието и постигане на устойчивост на екосистемите;
 1. Организиране на инициативи и програми за екологично и устойчиво образование с научно-приложен и учебен характер в образователни институции;
 1. Развитие на дейности, свързани с професионалното обучение и създаване на трудови компетенции и умения на населението;
 1. Развитие на дейности свързани с грижи за пенсионери, хора в неравностойно положение и специфични нужди;
 1. Създаване на условия за развитие на социалното предприемачество, мотивиране и насърчаване на жителите за участие в обществено-полезни дейности чрез доброволен или възнаграден труд и предоставяне на интелектуални и финансови ресурси в областта на социалното и здравно подпомагане и професионалната реализация;
 1. Организиране на дарителски акции и популяризиране примера на дарителите;
 1. Осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с фирми и други партньори за привличане на инвестиции и иницииране на други форми за подпомагане на екологични, образователни, социални, здравни и културни мероприятия;
 1. Допринасяне за интегрирането на изискванията за опазване на биоразнообразието в стратегиите, плановете и практиките на основните стопански сектори, както и за включването на тези изисквания в законодателството и нормативната уредба на Република България.
 1. Разпространяване на информация и знания и популяризиране на постиженията си чрез обществени изяви, кампании, публикации и информационни материали, разпространявани чрез печатни и електронни средства, медии, институции, организации и хората;
 1. Изграждане на капацитет за действие, като чрез печатни и електронни издания, проекти, кампании, празници и други обществени изяви набира и поддържа членски състав, създава и обезпечава мрежа от местни структури, поддържа единство и ефективност в органите на управление на всички нива, повишава подготовката на членовете си за устойчиви социални и природосъобразни дейности, както и за съпътстващите ги действия по организация и управление, набиране на средства и комуникация;
 1. Обезпечава финансова стабилност, като чрез изграждане на мрежа от спонсори, дарителски кампании, специални програми и проекти за набиране на средства, стопанска дейност и други подобни позволени от закона дейности осигурява постоянен приход на собствени средства;
 1. Притежаване и стопанисване на земи, гори и защитени природни територии, в случаите когато Законът за защитените територии или друг закон позволява това;
 1. Влагане на собствени и привлечени средства и имущество в проекти и мероприятия в страната и чужбина във връзка с основните цели на Сдружението;

Чл.7. Предмет на дейност на Сдружението е:

/1/        Предмет на основната нестопанска дейност е осъществяване на екологично съобразни и устойчиви дейности за опазване, поддържане и подобряване на околната среда и развитие на населението.
/2/        Предмет на допълнителна стопанска дейност

Сдружението по решение на Управителния съвет може да осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с постигане на определените с настоящия устав цели и задачи.

/3/        Допълнителната стопанска дейност ще има следния предмет: организиране на обучителни дейности; квалификация и професионална подготовка; рекламна; консултантска; информационна дейност; организиране и провеждане на експедиции, зелени училища и екскурзии; екологичен туризъм; ландшафтно планиране и облагородяване на територии; консервационни и възстановителни дейности, реализиране на други дейности, свързани с постигане целите на Сдружението, допустими от националното законодателство.

/4/        Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определяни от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

/5/        Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 8./1/ Членуването в сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат физически и юридически лица.

/2/        Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

/3/        Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл.9. Всеки член на сдружението има право:

1. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

 1. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
 2. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 3. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
 4. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл.10.  Всеки член на сдружението е длъжен:

1. Да внася годишно членския си внос;

 1. Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 1. Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Придобиване на членство
Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
Прекратяване на членството
Чл.13./1/ Членството се прекратява :
1. С едностранно волеизявление до сдружението;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. С не плащане на членския внос до началото на следващата календарна година;
4. С прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;

5. С изключване;
6. С прекратяване дейността на сдружението.
/2/ Прекратяването на членството се извършва по силата на решение на Общото събрание.

/3/ При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния счетоводен отчет от Общото събрание. В случай на не погасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.
/4/  Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при

действия противоречащи на законите на Република България или на този Устав. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

ИМУЩЕСТВО

Имущество
Чл. 14. /1/        Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

/2/        Имуществото на Сдружението служи за издръжката му и за постигане на неговите цели.

/3/        Сдружението формира приходите си от членски внос, дарения от български и чуждестранни институции, фондации и граждани, спонсорство от дружества и други организации в страната и чужбина, допълнителна стопанска дейност, банкови кредити, предоставени целево за осъществяване на основните цели на Сдружението, от акции и ценни книжа, средства, получени от одобрени проекти по различни програми към различни фондове и други не забранени от закона начини.

/4/        В качеството си на юридическо лице, Сдружението може да притежава сгради, съоръжения и техника, други имуществени права, интелектуална собственост, акции и ценни книжа, необходими за обезпечаване на дейността, предвидена в Устава; да ползва това имущество и права по предназначението им, както и да се разпорежда с него в интерес на сдружението.

/6/        Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Минималния размер на членския внос е в размер на 24 /двадесет и и четири/ лева за физически лица, а за юридически лица, в размер на 48 /четиридесет и осем/ лева и се заплаща ежегодно. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, през който членският внос е изтекъл. Върху просрочения членски внос се дължи лихва равняваща се на основния лихвен процент определен от БНБ.

/8/        Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

/9/        Приходите, формирани по реда на предходните алинеи не могат да се разпределят между членовете на сдружението и се ползват единствено за издръжката му и за изпълнение на уставните задачи.

Чл. 15. /1/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този устав.

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление
Чл.16. Ръководни органи на Сдружението са:

 1. Общото събрание
 2. Управителният съвет

Чл.17./1/ Върховен орган е Общото събрание на Сдружението и се състои от всички негови членове. Всеки член на сдружението има право на глас в ОС, освен ако е приет по решение на УС и решението подлежи на одобряване от ОС.

/2/     Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

Свикване на Общото събрание
Чл. 18 /1/. Общото събрание се свиква поне два пъти в годината. Редовните годишни Общи събрания се провеждат:

 1. до края на месец март – първото редовно събрание;
 2. до края на месец ноември – второто редовно събрание;

Кворум
Чл. 19. Събранието е редовно, когато присъстват повече от половината от членовете /или упълномощените за целта лица/. Ако не се яви нужното мнозинство, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, независимо от броя на явилите се членове.

Гласуване
Чл.21./1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

Вземане на решения
Чл.22./1/ Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.

Чл. 23. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/        Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.  Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/        Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет
Чл.24./1/ Управителният съвет управлява работата на Сдружението.
/2/        УС се избира пряко от Общото събрание и е в състав от 3 /три/ члена, включително и Председателят, които са с мандат от 4 /четири/ години.

/3/        Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/4/        Управителният съвет:

а/  представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
б/  осигурява изпълнението на решенията на ОС;

в/ разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;
г/ подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
д/ подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението;
е/ определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
ж/ определя адреса на сдружението;
з/ взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
и/ изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
/5/        Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателя не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
/6/        УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

Чл.25./1/ Председателят на УС се избира от Общото събрание за срок от 4 /четири/ години

/2/        Председателят на УС има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/3/       Председателят на УС няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
/4/        Председателят на УС :
а/ осъществява оперативното ръководство на сдружението;
б/ представлява Сдружението пред трети лица;
в/ организира изпълнението на помощните дейности;
г/ свиква и ръководи заседанията на УС.
/5/        Сдружението се представлява пред държавните институции, търговските дружества и други обществени и стопански организации от Председателя на УС.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване
Чл.26. Ежегодно, до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на счетоводители.

Съдържание за отчета на дейността
Чл.27. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.
Проверка на годишното приключване
Чл.28./1/ При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме

Задължителна отчетна информация
Чл.31. /1/ Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

/2/        Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 4. финансовия резултат.

/3/        Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

Книги на сдружението
Чл.32 /1/ На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания,направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателят на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
/2/        Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието,седалището и адреса на управление ,фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете-юридически лица.

СИМВОЛИ

Чл. 35. /1/ Сдружение с нестопанска цел “НАТУРАЛИСТИЧНО” има свои емблема и печат;

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.36. Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.37. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел “Натуралистично”, състояло се на 04.01.2016 г. в гр. София, Република България.