Проект „Книгодарителница ДАРоВЕДА“

Приятели, в момента обновяваме информацията за проекта, очаквайте скоро най-новите подробности!
Поздрави от Екипа на Сдружение „Натуралистично“! 🙂 

Инициатива, Книгодарителница в гр. София и
Пътуваща Книгодарителница в България

Нова инициатива – книгодарителница, която има за цел както да върне хората към четенето на книги в печатен формат /поради ред известни причини/, така и да развие екологични градинарско – залесителни дейности в страната.

Инициативата

„Вземи Книга – Посади Дърво!“
От всяка споделена книга се заделя процент от средствата, с които се закупуват фиданки и се засаждат своеобразни горски градини във формата на мандали в различни части на България. По този начин, от една страна се стараем да бъдем в хармония с природата и да споделяме вдъхновението си за устойчиво съжителство без негативно човешко въздействие върху околната среда, а от друга спомагаме пряко да затворим кръга на потребление 🍃 дърво за хартия за книга – книга за дърво. Идеята се осъществява съвместно с проектите на Сдружение „Натуралистично“ и градините мандали „Дарма“ и „Багра“.

Книгодарителницата

Даряваме и разменяме книги!
Имаме база – обект в София, която се намира на ул. „Хан Крум“ 7А и там са повечето от нашите заглавия. Споделяме и книги онлайн, за момента те са качени в албуми във фейсбук страницата ни. Изпращаме ги в цялата страна по споделен транспорт и куриери. Имаме нови книги на препоръчително минимално дарение, както и такива, които са на свободно дарение.

Пътуващата книгодарителница

Носим – Радваме – Споделяме!
Освен, че може да ни посетите в гр. София, може да ни срещнете и по някой от съборите, фестивалите и сбирките в България и да си изберете книга или тя да Ви избере. Може да ни срещнете на Wake Up, Събор Беглика, Шипка Фест и др.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ღ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

~

ДАРоВЕДА 2021 г.

~

~~ ДАРоВЕДА – Пролетна Кампания 2021 г. ~~

Мили приятели,
по повод Събуждането на Природата през 2021 г., с радост обявяваме пролетната ни кампания за споделяне на книги и семена: „ДАРоВЕДА – Вземи Книга, Посади Дърво и Семената на Добротата“. Тази кампания предоставя възможност да си вземете книга от нашата книгодарителница и ние да ви подарим семена изненада с кауза за подобряване на обществото, природата и околната среда.


Кампанията обединява три проекта, два на Сдружение „Натуралистично“ – „ДАРоВЕДА“ и „Семената на Добротата“, както и проект „СемеХранилище и ЗемеХранилище“, към Синергийна Мандала за Интегрално Развитие, действащи в служба на общото благо в България и отвъд. По време на акцията, заедно с любимата си книга ще получавате подарък – семенца за посяване на растения в градина или в саксии на балкона, подбрани специално от нашите градини. Освен това, при желание и интерес, ще имате възможността да се включите към градинарските проекти на Сдружението и Мандалата като по този начин може да участвате в реализирането и обогатяването на специална СемеБанка, в която събираме и съхраняваме още много семенца за всякакви места. По този начин бихте могли да заявите и други семена за вашата градина.

Може да получите книгата и семената лично в гр. София или гр. Севлиево, както и изпратени по пощата или куриери, според вашите предпочитания, уговорени с нас предварително. 🙂

Разгледайте предложенията ни в този албум, както и другите тук:
https://www.facebook.com/DARoVEDA/photos/

Можете да прочетете повече за инициативите и проектите ни на:

https://www.naturalistichno.org/
https://sinergia.life/ 

 

„ДАРоВЕДА“ на Фестивали и събори 2020г.

През 2020г. Сдружение “Натуралистично” с радост взе участие с Проект „Книгодарителница ДАРоВЕДА“ на няколко събития. Там, малки и големи читатели успяха да се сдобият с любими книги и подпомогнаха нашата кауза: “Вземи Книга – Посади Дърво!”.

~~~~~~ Мадара ~~~~~

Първото събитие, на което „ДАРоВЕДА“ присъства бе на 24.05.2020г. на Мадарското плато, където се проведе Братски събор.

 

~~~~~~ “Беглика Общностен Събор” 2020 ~~~~~~

На 20.08.2020г., в разгара на лятото „ДАРоВЕДА“ вече бе на „Беглика Общностен Събор 2020“. Въпреки тазгодишните “Пландемични” забрани, фестивалът се проведе в пълния си синхрон и зрелище. Отново имаше от всичко: музиканти, танцьори, различни артисти, дори и циркови, занаятчии и занаятчииници, медитации. Провеждаха се дискусии, семинари, йога, театър на импровизацията. Всичко това съчетано в красотата от свободата на природата… Как да се опише Беглика фест? С една дума: Магия. Не се описва, а се преживява… през месец август на язовир Голям Беглик.

 

~~~~ “Шипка Фест 2020” ~~~~

От 4-ти до 7-ми септември в колоритното подбалканско градче Шипка се проведе второто изданние на „Шипка Фест – Дни на изкуствата и занаятите“. Домакин на събитието бе Етнографски музей „:Чирпанлиева къща“, който с радост се подготви да посрещне майстори занаятчии, музиканти, артисти и любители на българските традиции и занаяти. Макар и в мини вариант, за поредна година шипченци и гостите на града се насладиха на особено интересната програма.

 

~~ Общностен събор “За Природа”, гр. Шипка ~~

От 13ти до 15ти ноември се проведе Общностен събор “За Природа” в гр. Шипка. Събитието протече в 4 различни модула от които:
1.Биоразнообразие. 2.Намаляване на ерозията – ерозия от оран и обработваема земя. 3. Залесяване/изсичане: Тема: “Изсичане на Българските земи” и ситуациите с проблемни райони. 4. Екологично земеделие: Проведе се Практическо занимание – трансформиране на земеделска земя в градина горa, с подкрепата на Проект “ДАРоВЕДА” – “Вземи Книга – Посади Дърво!”. Събитието се реализира съвместно от фондация „OPEN MIND“ по програма към Европейски корпус за солидарност и процес „Синергийна Мандала за Интегрално Развитие“ в сфера  “Земеделие и Околна среда” /Проект 1 “Инициативи за околна среда”/ и се включва в поредицата Беглишки срещи по зелени места в България. Следва работа по стратегиите изготвени от екипите по модулите и пролетна среща през март 2021.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ღ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

In 2020 Association „Naturalistichno“ gladly took part with the Project for book sharing“DARoVEDA“ at several events. There, young and old readers managed to get their favorite books and helped our cause: „Get a Book – Plant a Tree!“.

 

~~~~~~ Madara ~~~~~

The first event that „DARoVEDA“ attended was on 24.05.2020. at the Madara plateau, where the White Brotherhood gathering was held.

 

~~~~~~ “Beglika Community Fair 2020″ ~~~~~~

On August 20, 2020, in the middle of the summer, „DARoVEDA“ was already at „Beglika Community Fair 2020“. Despite this year’s „Plandemic“ bans, the festival was held in full sync and spectacle. Again, there was everything: musicians, dancers, various artists, even circuses, artisans, meditations. Discussions, seminars, yoga, improvisational theater were held. All this combined in the beauty of the freedom of Nature… How to describe Beglika Fest? In a word: Magic. It is not described, but experienced in August at Big Beglik Dam.

~~~~ “Shipka Fest 2020” ~~~~

The second edition of „Shipka Fest – Days of Arts and Crafts“ was held from September 4th to 7th in the colorful sub-Balkan town of Shipka. The event was hosted by the „Chirpanlieva House“ Ethnographic Museum, which happily prepared to welcome master craftsmen, musicians, artists and lovers of Bulgarian traditions and crafts. Although in a mini version, for another year Shipka residents and guests of the city enjoyed a particularly interesting program.

 

~~ Community Fair „For Nature“, Shipka ~~

From November 13th to 15th the Community Fair „For Nature“ was held in the town of Shipka. The event took place in 4 different modules, of which:

1. Biodiversity. 2. Reduction of erosion – erosion from plowing and arable land. 3. Afforestation / logging: Topic: „Felling of the Bulgarian lands“ and the situations with problem areas. 4. Organic farming: A practical activity was held – transformation of agricultural land into a forest garden, with the support of the Project „DARoVEDA“ – „Get a Book – Plant a Tree!“.

The event is implemented jointly by the OPEN MIND Foundation under a program of the European Solidarity Corps and process „Synergy Mandala for Integral Development“ in the field of „Agriculture and Environment“ / Project 1 „Environmental Initiatives“ / and is included in the series Beglishki meetings in green places in Bulgaria. Work on the strategies prepared by the module teams and a spring meeting in March 2021 will follow.

 

„ДАРоВЕДА“ на Фестивали и събори 2019г.

„ДAРоВЕДА“ на коледен базар в „Wrong Bar“ 2019

 

„ДАРоВЕДА“ на Фестивал „Събуди се! Wake up! 2019“

 

„ДАРоВЕДА“ на „Здравей Здраве“ – Казанлък 2019

 

„ДАРоВЕДА“ на „Независим фестивал на семената“ – Елин Пелин 2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ღ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Залесителни Акции „ДАРоВЕДА“

През изминалите две години успяхме да направим няколко залесителни кампании, благодарение на всеобщата подкрепа и ентусиазъм от всички вас!
 

~ 2019 ~

 Засаждане на Плодородна Мандала в местността Градина Багра – Буново (община Кюстендил).
На 2-3 Ноември 2019 г. заедно засадихме малка плодородна гора от фиданки на овошки с формата на мандала, която да създава живот и изобилие и да носи радост и вдъхновение на всички!
Градина Багра се намира в Коньовската планина до с. Буново – на 20 км. от Кюстендил и 80 км. от София. Мястото е добре известно със своята прекрасна природа и заформящата се екологично и устойчиво насочена общност от семейни и несемейни групи хора.

Повече информация: https://www.facebook.com/events/2166628380109681/

 

~ 2020 ~

През 2020 година залесителният сезон за „ДАРоВЕДА“ премина под формата на синергийна акция за засаждане на горска градина по време на Общностния събор „За Природа“, гр. Шипка 13-15.11.2020 г.
Повече информация и още снимки може да видите на:
https://sinergia.life/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0…/

Благодарим сърдечно на нашите приятели, които дариха дръвчета и други растения за акцията, както и на всички участници и съпричастници!

 

~ 2021 ~

Сега се подготвяме за следващата акция..
🌳🌲🌳
Искате ли да ни подкрепите и да се включите в тази инициатива?
Пишете ни, ако имате или се сещате за някое подходящо място!
Както и ако искате да спомогнете по някакъв друг начин за кампанията!
Всичко е добре дошло и ще се оползотвори по най-добрия начин!
 
 

Повече информация:

Naturalistichno.org

https://www.facebook.com/DARoVEDA  

При желание да ни Споделите нещо, пишете ни на е-мейл: info@naturalistichno.org

С Любов, Благодарим! ♡

Нека заЕдно върнем Книгата на почит!  

 Екипът на „Книгодарителница ДАРоВЕДА“  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ღ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

More information:

Naturalistichno.org

https://www.facebook.com/DARoVEDA

If you want to Share us something, write us an e-mail: info@naturalistichno.org

With Love, We Thank you! ♡

Naturalistichno.org

Let’s Together bring back the Book of Honor!

 The team of „Book Donation DARoVEDA