УСТАВ

На

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

“НАТУРАЛИСТИЧНО”

приет на Учредително събрание, състояло се в гр. София на 04.01.2016 г. и изменен с решения на Общото събрание от 04.01.2019 г., с решение на Общото събрание от 04.01.2020 г. и с решение на Общото събрание от 13.06.2023 г.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1./1/ Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, Устава и Решението на учредителното събрание.

/2/        Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

/3/        Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

/4/        Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл.2. /1/ Наименованието на сдружението е “Натуралистично”.

/2/        Наименованието на сдружението се изписва на латиница както следва: „Naturalistichno”.

/3/    Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса , съда, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

/4/      Сдружението няма клонове.

/5/        Наименованието на клоновете на сдружението / когато има такива/, се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. /Изм. с решение на ОС от 04.01.2020 г., Изм. с решение на ОС от 13.06.2023 г./ Седалището на сдружението е град София, а адресът на управление: П.К. 1797, Район Младост, ж. к. Мусагеница, Бл. 104, вх. Б, ет. 4, ап. 24.

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл.5./1/ Сдружението осъществява дейност в обществена полза по смисъла на чл.2 от ЗЮЛНЦ.

/2/        Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл.6./1/  Целите на сдружението са:

 1. /Изм. с решение на ОС от 04.01.2019 г./ Основна цел – да опазва, поддържа и подобрява околната среда и развива по-добри условия за живот на населението с устойчиви и екологично съобразни начини и осъществяване на положително и значимо социално въздействие чрез създаване и развитие на социално предприятие.
 1. Да подобрява качеството на живот чрез развитие на биологично земеделие и животновъдство, екологично пчеларство, екосистемни услуги и биоразнообразие, екологично строителство и устойчива инфраструктура, екологично чиста промишленост, съвременно и интуитивно социално обслужване, устойчиво селско стопанство и хармонично ландшафтно планиране;
 1. Да подпомага изграждането на обществото чрез развитие на образованието и нивото на образованост на населението;
 1. Да стимулира развитието на устойчива, екологична и природозащитна култура на населението чрез дейности за опазване, поддържане и подобряване на биоразнообразието и постигане на устойчивост на екосистемите;
 1. Да стимулира развитието на просветна и културна дейност за изграждане на културни ценности на населението;
 1. Да насърчава, създава и разпространява културни ценности с екологична, природозащитна и устойчива тематика в областта на визуалните изкуства, кино, театър, музика, архитектура, дизайн, литература и фолклор;
 1. Да подпомага подрастващите, младите хора, социално слабите, хората в неравностойно положение и специфични нужди;
 1. Да повишава здравната култура и подобрява здравното състояние;
 1. Да популяризира Република България пред български и чуждестранни инвеститори, институции и организации, които да спомогнат за премахване на безработицата и повишаване стандарта на местното население;
 1. Да съдейства за опазването на природното, културно-историческото и етнографското наследство и да спомага за развитието на Република България като атрактивна туристическа дестинация;
 1. Да организира дискусии, семинари, конференции по актуални проблеми на Република България с цел формиране на общи позиции за тяхното решаване;
 1. Да спомогне за изграждането на ефективна система за контрол по спазване на българското и международно природозащитно и социално законодателство;
 1. Да подобрява контактите и сътрудничеството между неправителствените организации, местните власти, бизнеса и гражданите;
 1. Да създава и поддържа контакти с национални и международни организации с цел популяризиране идеите на Европейската общност, запознаване на населението с правата и задълженията ни, като граждани на Европа;
 1. Да създава и поддържа контакти с национални и международни организации с цел изграждане на международни взаимоотношения във връзка с дейностите си;
 1. Да подпомага и защитава интересите на членовете на Сдружението;

/2/        Средства, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. Самостоятелно или в сътрудничество с други организации разработва и реализира проекти и програми в областта на устойчивото развитие, екосистемните услуги и биоразнообразието, опазването на околната среда, развитието на селските райони, биологичното земеделие и животновъдство, екологичното пчеларство, образованието, здравеопазването и социалното подпомагане, инфраструктурата и ландшафтното планиране, туризма, съвременните технологии;
 1. Осъществяване на преки практически дейности и политики за опазване, поддържане и подобряване на околната среда, природните ресурси и биоразнообразието и постигане на устойчивост на екосистемите;
 1. Организиране на инициативи и програми за екологично и устойчиво образование с научно-приложен и учебен характер в образователни институции;
 1. Развитие на дейности, свързани с професионалното обучение и създаване на трудови компетенции и умения на населението;
 1. Развитие на дейности свързани с грижи за пенсионери, хора в неравностойно положение и специфични нужди;
 1. Създаване на условия за развитие на социалното предприемачество, мотивиране и насърчаване на жителите за участие в обществено-полезни дейности чрез доброволен или възнаграден труд и предоставяне на интелектуални и финансови ресурси в областта на социалното и здравно подпомагане и професионалната реализация;
 1. Организиране на дарителски акции и популяризиране примера на дарителите;
 1. Осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с фирми и други партньори за привличане на инвестиции и иницииране на други форми за подпомагане на екологични, образователни, социални, здравни и културни мероприятия;
 1. Допринасяне за интегрирането на изискванията за опазване на биоразнообразието в стратегиите, плановете и практиките на основните стопански сектори, както и за включването на тези изисквания в законодателството и нормативната уредба на Република България.
 1. Разпространяване на информация и знания и популяризиране на постиженията си чрез обществени изяви, кампании, публикации и информационни материали, разпространявани чрез печатни и електронни средства, медии, институции, организации и хората;
 1. Изграждане на капацитет за действие, като чрез печатни и електронни издания, проекти, кампании, празници и други обществени изяви набира и поддържа членски състав, създава и обезпечава мрежа от местни структури, поддържа единство и ефективност в органите на управление на всички нива, повишава подготовката на членовете си за устойчиви социални и природосъобразни дейности, както и за съпътстващите ги действия по организация и управление, набиране на средства и комуникация;
 1. Обезпечава финансова стабилност, като чрез изграждане на мрежа от спонсори, дарителски кампании, специални програми и проекти за набиране на средства, стопанска дейност и други подобни позволени от закона дейности осигурява постоянен приход на собствени средства;
 1. Притежаване и стопанисване на земи, гори и защитени природни територии, в случаите когато Законът за защитените територии или друг закон позволява това;
 1. Влагане на собствени и привлечени средства и имущество в проекти и мероприятия в страната и чужбина във връзка с основните цели на Сдружението;
 1. /Нова – добавена с решение на ОС от 04.01.2019 г., Изм. с решение на ОС от 13.06.2023 г./ Кандидатстване по проекти и участие в реализирането на проекти по национални и международни програми, свързани със социалното предприемачество, образованието, обучението, младежта и спорта;
 1. /Нова – добавена с решение на ОС от 04.01.2019 г./ Трудова реализация на хора в неравностойно положение;
 1. /Нова – добавена с решение на ОС от 04.01.2019 г./ Привличане, обучение и назначаване на доброволци и щатни специалисти, необходими за изпълнение на целите на сдружението и социалното предприятие;
 1. /Нова – добавена с решение на ОС от 04.01.2019 г./ Създаване и развитие на социално предприятие, което има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост, използва своята печалба за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба в полза на реализиране на идеалните си цели. Социалното предприятие се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, чрез включване в управлението на заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност.

Чл.7. Предмет на дейност на Сдружението е:

/1/        Предмет на основната нестопанска дейност е осъществяване на екологично съобразни и устойчиви дейности за опазване, поддържане и подобряване на околната среда и развитие на населението.

/2/        Предмет на допълнителна стопанска дейност

Сдружението по решение на Управителния съвет може да осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с постигане на определените с настоящия устав цели и задачи.

/3/ /Изм. с решение на ОС от 04.01.2020 г./ Допълнителната стопанска дейност ще има следния предмет: организиране на обучителни дейности; квалификация и професионална подготовка; рекламна; консултантска; информационна; търговска; издателска; продуцентска; импресарска; научно-методическа; социологически проучвания; организиране и провеждане на експедиции, зелени училища и екскурзии; екологичен туризъм; производство и преработка на пчелни и селскостопански продукти; интериорен и екстериорен дизайн; ландшафтно планиране и облагородяване на територии; консервационни и възстановителни дейности; управление на отпадъци и ресурси и други незабранени от закона дейности, свързани с основния предмет на дейност.

/4/        Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определяни от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

/5/        Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

/6/        Отделните дейности се обособяват на вътрешна банкова сметка.

/7/ /Нова – добавена с решение на ОС от 04.01.2019 г./ Сдружението не разпределя печалба. Приходите от стопанската дейност се използват само и единствено за постигането на определените в този устав цели.

 

ІІ. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 8./1/ Членуването в сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат физически и юридически лица.

/2/        Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

/3/        Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл.9. Всеки член на сдружението има право:

1. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

 1. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
 2. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 3. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
 4. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл.10.  Всеки член на сдружението е длъжен:

1. Да внася годишно членския си внос;

 1. Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 1. Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 11. Членските права и задължения са не прехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставяно на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Прекратяване на членството

Чл.13./1/ Членството се прекратява :

 1. С едностранно волеизявление до сдружението;
 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. С не плащане на членския внос до началото на следващата календарна година;
 4. С прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
 5. С изключване;.
 6. С прекратяване дейността на сдружението.

  /2/ Прекратяването на членството се извършва по силата на решение на Общото събрание.

/3/        При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния счетоводен отчет от Общото събрание. В случай на не погасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.

/4/        Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при действия противоречащи на законите на Република България или на този Устав. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

I I I. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 14. /1/       Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

/2/        Имуществото на Сдружението служи за издръжката му и за постигане на неговите цели.

/3/        Сдружението формира приходите си от членски внос, дарения от български и чуждестранни институции, фондации и граждани, спонсорство от дружества и други организации в страната и чужбина, допълнителна стопанска дейност, банкови кредити, предоставени целево за осъществяване на основните цели на Сдружението, от акции и ценни книжа, средства, получени от одобрени проекти по различни програми към различни фондове и други не забранени от закона начини.

/4/        В качеството си на юридическо лице, Сдружението може да притежава сгради, съоръжения и техника, други имуществени права, интелектуална собственост, акции и ценни книжа, необходими за обезпечаване на дейността, предвидена в Устава; да ползва това имущество и права по предназначението им, както и да се разпорежда с него в интерес на сдружението.

/5/        Даренията се завеждат в специално оформена книга с имената на дарителите. През всеки отчетен период УС дава писмен отчет на дарителите за размера и начина на разходване на средствата от техните дарения.

/6/        Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Минималния размер на членския внос е в размер на 24 /двадесет и и четири/ лева за физически лица, а за юридически лица, в размер на 48 /четиридесет и осем/ лева и се заплаща ежегодно. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, през който членският внос е изтекъл. Върху просрочения членски внос се дължи лихва равняваща се на основния лихвен процент определен от БНБ.

/7/        По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигането на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.

/8/        Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

/9/        Приходите, формирани по реда на предходните алинеи не могат да се разпределят между членовете на сдружението и се ползват единствено за издръжката му и за изпълнение на уставните задачи.

Чл. 15. /1/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този устав.

/2/        Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от сдружението, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на юридическото лице с нестопанска цел.

/3/        За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от общото събрание на сдружението с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
 5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

/4/        Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

 1. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл.16. Ръководни органи на Сдружението са:

 1. Общото събрание
 2. Управителният съвет

Чл.17./1/ Върховен орган е Общото събрание на Сдружението и се състои от всички негови членове. Всеки член на сдружението има право на глас в ОС, освен ако е приет по решение на УС и решението подлежи на одобряване от ОС.

/2/    Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

/3/    Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо

лице.

/4/        Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

/5/        Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

/6/        Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 18 /1/. Общото събрание се свиква поне два пъти в годината. Редовните годишни Общи събрания се провеждат:

 1. до края на месец март – първото редовно събрание;
 2. до края на месец ноември – второто редовно събрание;

/2/        Общото събрание се свиква на извънредни заседания, когато извънредни или изключителни обстоятелства налагат това, по писмено искане на 1/ 3 част от членовете на Сдружението.

/3/        Общото събрание /ОС/ се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Ако в последният случай УС в месечен срок от искането за свикване не отправи писмена покана до членовете, то се свиква от съда по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

/4/ /Изм. с решение на ОС от 13.06.2023 г./          Поканата трябва да съдържа – дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се публикува в официалния сайт на сдружението – https://www.naturalistichno.org, в социалните медии и на мястото за обявления в сградата, където е седалището на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден за събранието. Материалите по дневния ред за събранието се оставят на разположение на членовете на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден и до датата на свикване на ОС.

Кворум

Чл. 19. Събранието е редовно, когато присъстват повече от половината от членовете /или упълномощените за целта лица/. Ако не се яви нужното мнозинство, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, независимо от броя на явилите се членове.

Чл. 20./1/ Общото събрание:

а/ изменя и допълва Устава

б/ приема други вътрешни актове;

в/ утвърждава програмата и Устава на Сдружението;

г/ избира и освобождава членовете на Управителен съвет и Председател на УС.

д/ приема и изключва членове;

е/ взема решения за откриване и закриване на клонове;

ж/ взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

з/ приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

и/ приема бюджета на сдружението;

к/ взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или имуществените вноски;

л/ приема отчета на УС за изминалия период и приема програма за следващия.

м/ отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

н/ взема и други решения, предвидени в Устава.

/2/        Решенията по ал.1 , б.”а”, “в”, “ж”, “и”, “л”, и “м” не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

/3/        Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

/4/        Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

/5/        Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

/6/        Споровете по ал.4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Гласуване

Чл.21./1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

/2/        Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него, негов съпруг/а/ или роднини по права линия- без ограничения, по съребрена линия –до четвърта степен или по сватовство- до втора степен включително.

  2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

/3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска

Вземане на решения

Чл.22./1/ Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.

/2/        Решенията по чл. 20, ал.1 , б.”а” и “ж” се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членовет. Решенията по б.”д” и б.“е” от чл. 20 се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на Сдружението.

/3/        По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения. Това условие не важи в случаите на отстраняване на членовете на УС и избиране на нови на тяхно място.

Чл. 23. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/        Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.  Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/        Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл.24./1/ Управителният съвет управлява работата на Сдружението.

/2/        УС се избира пряко от Общото събрание и е в състав от 3 /три/ члена, включително и Председателят, които са с мандат от 4 /четири/ години.

/3/        Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/4/        Управителният съвет:

а/  представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

б/  осигурява изпълнението на решенията на ОС;

в/ разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;

г/ подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

д/ подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението;

е/ определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;

ж/ определя адреса на сдружението;

з/ взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

и/ изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

/5/        Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателя не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

/6/        УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/7/        Присъстващо е лице, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/8/        Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.14, ал.2 и чл. 31,т.3 и6 от ЗЮЛНЦ- с мнозинство от всички членове.

/9/        УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Чл.25./1/ Председателят на УС се избира от Общото събрание за срок от 4 /четири/ години

/2/        Председателят на УС има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/3/        Председателят на УС няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

/4/        Председателят на УС :

а/ осъществява оперативното ръководство на сдружението;

б/ представлява Сдружението пред трети лица;

в/ организира изпълнението на помощните дейности;

г/ свиква и ръководи заседанията на УС.

/5/        Сдружението се представлява пред държавните институции, търговските дружества и други обществени и стопански организации от Председателя на УС.

Съвет на доверителите

(Нов раздел, добавен с решение на ОС от 04.01.2019 г.)

 

Чл.25а (Нов – добавен с решенеи на ОС от 04.01.2019 г.) /1/ Създава се Съвет на доверителите към социалното предприятие на сдружението, който има консултативна и представителна функция. Съветът на доверителите има за цел прозрачност и отчетност, съблюдава и подпомага работата на сдружението във връзка с дейността и постигане на целите му.

/2/ Доверителите могат:

–           да оказва влияние в процеса на взимане на решения при управлението на сдружението като дават мнения по конкретни въпроси;

–           да участват в дейността на сдружението като внасят предложения до Управителния съвет;

–           да участвуват в Общото събрание на сдружението без право на глас;

–           да получават информация при същите условия както членовете на сдружението.

/3/ Доверител може да стане всяко дееспособно физическо лице, български или чужд гражданин, което споделя целите и дейността на сдружението и е избрано за представител на конкретна група заинтересовани лица, по реда на ал. 4 по-долу.

/4/ Всички заинтересовани лица, подпомагани от страна на сдружението посредством включването им в проект, програма или инициатива на сдружението, образуват отделни групи за защита на интересите си пред сдружението. Всяка група може да бъде представлявана в сдружението чрез излъчване на представител, който бива предложен за член на Съвета на доверителите пред Управителния съвет на сдружението и неговата позиция следва да бъде потвърдена от Управителния съвет.

/5/ Покана за участие в Съвета на доверителите се отправя на всяко лице, излъчено от заинтересована социална група по реда, описан по-горе.

/6/ Участието в Съвета на доверителите не е обвързано със срок и може да се прекрати едностранно, с решение на Управителния съвет на сдружението, или по искане на избраното на позицията лице.

/7/ Лицата, избрани в Съвета на доверителите, нямат юридически функции и от тяхната позиция не произтичат никакви юридически права и задължения във връзка с дейността на сдружението.

/8/ Сдружението поема задължението да осигури на Съвета на доверителите необходимите условия за участие в дейността на сдружението по своя преценка и да ги уведомява за своята дейност.

V . ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл.26. Ежегодно, до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на счетоводители.

Съдържание за отчета на дейността

Чл.27. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл.28./1/ При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване

Назначаване на счетоводител

Чл.29./1/ Счетоводителите се определят от Общото събрание.

/2/        Когато Общото събрание не е избрало счетоводител до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл.30. След постъпване на доклада на счетоводителя, Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на счетоводителя и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл.31. /1/ Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

/2/        Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4.финансовия резултат.

/3/        Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

Книги на сдружението

Чл.32 /1/ На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания,направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателят на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/2/        Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието,седалището и адреса на управление ,фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете-юридически лица.

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.33./1/ Сдружението се прекратява:

 1. с решение на Общото събрание;
 1. с решение на съда по регистрация, когато: не е учредено по законния ред; извършва дейност, която противоречи на обществения ред и добрите нрави; обявено е в несъстоятелност; ако в продължение на три месеца то остане с по-малко членове, отколкото са нужни според Устава и ЗЮЛНЦ.

Чл.34. След прекратяване дейността на Сдружението, се извършва и ликвидация.

/1/        Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно- чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

/2/        Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бившите членове;
 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1 – 3;
 5. роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

/3/        Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя чрез съда на друго Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел или то се предава на общината, в която е седалището на сдружението, която следва да го предостави за извършване на близка до целити на прекратеното сдружение общественополезна дейност.

/4/        Ако имуществото не бъде предоставено по реда на т.3, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

СИМВОЛИ

Чл. 35. /1/ Сдружение с нестопанска цел “НАТУРАЛИСТИЧНО” има свои емблема и печат;

/2/        УС прави предложение за отличителните знаци по предходната алинея пред Общото събрание, което ги приема с решение.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.36. Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Чл.37. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел „Натуралистично“, състояло се на 04.01.2016 г. в гр. София и е изменен с решение на Общото събрание от 04.01.2019 год., с решение на Общото събрание от 04.01.2020 г. и с решение на Общото събрание от 13.06.2023 г.

Дата: 13.06.2023 г.

гр. София