“ДАРоВЕДА” на Фестивали и събори ~ 2020г.

През 2020г. Сдружение “Натуралистично” с радост взе участие с Проект Книгодарителница “ДАРоВЕДА” на няколко събития. Там, малки и големи читатели успяха да се сдобият с любими книги и подпомогнаха нашата кауза: “Вземи Книга – Посади Дърво!”.

~~~~~~ Мадара ~~~~~

Първото събитие, на което “ДАРоВЕДА” присъства бе на 24.05.2020г. на Мадарското плато, където се проведе Братски събор.

~~~~~~ “Беглика Фест” 2020 ~~~~~~

На 20.08.2020г., в разгара на лятото “ДАРоВЕДА” вече бе на “Беглика Фест”.
Въпреки тазгодишните “Пландемични” забрани, фестивалът се проведе в пълния си синхрон и зрелище. Отново имаше от всичко: музиканти, танцьори, различни артисти, дори и циркови, занаятчии и занаятчииници, медитации. Провеждаха се дискусии, семинари, йога, театър на импровизацията. Всичко това съчетано в красотата от свободата на природата…
Как да се опише Беглика фест? С една дума: Магия. Не се описва, а се преживява… през месец август на язовир Голям Беглик.

~~~~“Шипка Фест 2020”~~~~

От 4-ти до 7-ми септември в колоритното подбалканско градче Шипка се проведе второто изданние на “Шипка Фест – Дни на изкуствата и занаятите”. Домакин на събитието бе Етнографски музей “:Чирпанлиева къща”, който с радост се подготви да посрещне майстори занаятчии, музиканти, артисти и любители на българските традиции и занаяти. Макар и в мини вариант, за поредна година шипченци и гостите на града се насладиха на особено интересната програма.

~~ Общностен събор “За Природа” ~~

От 13ти до 15ти ноември се проведе Общностен събор “За Природа” в гр. Шипка. Събитието протече в 4 различни модула от които:

1.Биоразнообразие.
2.Намаляване на ерозията – ерозия от оран и обработваема земя.
3. Залесяване/изсичане:
Тема: “Изсичане на Българските земи” и ситуациите с проблемни райони.
4. Екологично земеделие:
Проведе се Практическо занимание – трансформиране на земеделска земя в градина горa, с подкрепата на Проект “ДАРоВЕДА” – “Вземи Книга – Посади Дърво!”.
Събитието се реализира съвместно от фондация “OPEN MIND” по програма към Европейски корпус за солидарност и процес “Синергийна Мандала за Интегрално Развитие” в сфера “Земеделие и Околна среда” /Проект 1 “Инициативи за околна среда”/ и се включва в поредицата Беглишки срещи по зелени места в България.
Следва работа по стратегиите изготвени от екипите по модулите и пролетна среща през март 2021.

При желание да ни Споделите нещо, пишете ни на имейл:
info@naturalistichno.org

С Любов,
Благодарим! ♡

Naturalistichno.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ღ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In 2020 Association “Naturalistichno” gladly take part with the Project for book sharing”DARoVEDA” at several events. There, young and old readers managed to get their favorite books and helped our cause: “Get a Book – Plant a Tree!”.

~~~~~~ Madara ~~~~~

The first event that “DARoVEDA” attended was on 24.05.2020. on the Madara plateau, where the Fraternal Council was held.

~~~~~~ “Beglika Fest” 2020 ~~~~~~

On August 20, 2020, in the middle of the summer, “DARoVEDA” was already at “Beglika Fest”.
Despite this year’s “Plandemic” bans, the festival was held in full sync and spectacle. Again, there was everything: musicians, dancers, various artists, even circuses, artisans, meditations. Discussions, seminars, yoga, improvisational theater were held. All this combined in the beauty of the freedom of Nature…
How to describe Beglika Fest? In a word: Magic. It is not described, but experienced in August at Golyam Beglik Dam.

~~~~ “Shipka Fest 2020” ~~~~

The second edition of “Shipka Fest – Days of Arts and Crafts” was held from September 4th to 7th in the colorful sub-Balkan town of Shipka. The event was hosted by the “Chirpanlieva House” Ethnographic Museum, which happily prepared to welcome master craftsmen, musicians, artists and lovers of Bulgarian traditions and crafts. Although in a mini version, for another year Shipka residents and guests of the city enjoyed a particularly interesting program.

~~ Community Fair “For Nature” ~~

From November 13th to 15th the Community Fair “For Nature” was held in the town of Shipka. The event took place in 4 different modules, of which:

1. Biodiversity.
2. Reduction of erosion – erosion from plowing and arable land.
3. Afforestation / logging:
Topic: “Felling of the Bulgarian lands” and the situations with problem areas.
4. Organic farming:
A practical activity was held – transformation of agricultural land into a forest garden, with the support of the Project “DARoVEDA” – “Get a Book – Plant a Tree!”.


The event is implemented jointly by the OPEN MIND Foundation under a program of the European Solidarity Corps and process “Synergy Mandala for Integral Development” in the field of “Agriculture and Environment” / Project 1 “Environmental Initiatives” / and is included in the series Beglishki meetings in green places in Bulgaria.
Work on the strategies prepared by the module teams and a spring meeting in March 2021 will follow.

If you want to Share us something, write us an email:
info@naturalistichno.org

With Love,
We Thank you! ♡

Naturalistichno.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ღ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~