Тринадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Управителният съвет на Сдружение “Натуралистично” ви кани на Тринадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”, което ще се проведе на 07.12.2020 г. /Понеделник/ от 18:00 часа в ДАРоВЕДА: гр. София, ул. Хан Крум № 7А,
при следния дневен ред:

Подробен план за Тринадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично” 07.12.2020 г.
18:00 Откриване на Общо събрание;
18:00 – 18:15 Приветствие на присъстващите, Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието;
18:15 – 18:30 Административни и организационни дейности;
18:30 – 19:00 Представяне на извършените, настоящите и предстоящите дейности през 2020 г.;
19:00 – 19:15 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси;
19:15 – 19:30 Приемане на нови и отписване на отказали се членове на сдружението и заплащане на членски внос;
19:30 Закриване на Тринадесето Общо събрание;

Поканват се всички членове и заинтересовани лица лично да присъстват на Общото събрание, в съобразие с противоепидемичните мерки приложени на събранието.
Поканват се всички членове, които нямат възможност за лично присъствие, да се присъединят в онлайн формат с предварително заявяване към УС за включване по този начин.
Приканват се всички членове, които не са заплатили, да заплатят годишния си членски внос за 2020 г., както и за следващата 2021 г.

При липса на кворум на основание чл. 19 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19:00 часа.

Мили приятели, надяваме се да се видим или чуем на 07.12.2020 г., за да можем заедно да действаме в нашето Сдружение.

ОТ ИМЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


Повече информация:

info@naturalistichno.org

https://www.facebook.com/events/223996852459946

Местоположение на ДАРоВЕДА:
https://www.google.com/…/data=!4m5!3m4…

Благодарим!