Четиринадесето Общо Събрание на Сдружение Натуралистично

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение “Натуралистично” ви кани на Четиринадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”, което ще се проведе на 31.03.2021 г. /Сряда/ от 19:00 часа в ДАРоВЕДА: гр. София, ул. Хан Крум № 7А,
при следния дневен ред:

19:00 – Откриване на Общо събрание;

19:00 – 19:15 Приветствие на присъстващите, Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието;

19:15 – 19:30 Административни и организационни дейности;

19:30 – 20:00 Представяне на извършените, настоящите и предстоящите дейности през 2021 г.;

20:00 – 20:15 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за Сдружението въпроси;

20:15 – 20:30 Приемане на нови и отписване на отказали се членове на Сдружението и заплащане на членски внос;

20:30 Закриване на Четиринадесето Общо събрание;

Поканват се всички членове и заинтересовани лица лично да присъстват на Общото събрание, в съобразие с противоепидемичните мерки приложени на събранието.
Поканват се всички членове, които нямат възможност за лично присъствие, да се присъединят в онлайн формат с предварително заявяване към УС за включване по този начин.
Приканват се всички членове, които не са заплатили, да заплатят годишния си членски внос за 2021 г.

При липса на кворум на основание чл. 19 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 20:00 часа.

Мили приятели, надяваме се да се видим или чуем на 07.12.2020 г., за да можем заедно да действаме в нашето Сдружение.

ОТ ИМЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


Повече информация:

info@naturalistichno.org

Благодарим!