Шестнадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”

П О К А Н А

За свикване на Шестнадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет  на Сдружение “Натуралистично”, със седалище гр. София, ул. Хан Крум № 7А, П.К. 1000,  на  основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18  ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, свиква Шестнадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”, което ще се проведе на  30.11.2021 г. /Вторник/ от 19:00 часа в Книгодарителница „ДАРоВЕДА“, гр. София, ул. Хан Крум № 7А,

при следния дневен ред:

Подробен план за Шестнадесетото Общо Събрание  на Сдружение “Натуралистично” 30.11.2021 г.

19:00 Откриване на Общо събрание;

19:00 – 19:15 Приветствие на присъстващите, Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието;

19:15 – 19:30 Административни и организационни дейности на сдружението;

19:30 – 20:00 Представяне на извършените, настоящите и предстоящите дейности през 2021 г.;

20:00 – 20:15 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси;

20:15 – 20:30 Приемане на нови и отписване на отказали се членове на сдружението и заплащане на членски внос;

20:30 Закриване на Шестнадесето Общо събрание;

Поканват се всички членове и заинтересовани лица лично да присъстват на Общото събрание, провеждащо се съобразно  актуалните мерки за срещи и събрания.

Поканват се всички членове, които нямат възможност за лично присъствие, да се присъединят в онлайн формат с предварително заявяване към УС за включване по този начин.

Приканват се всички членове, които не са заплатили, да заплатят годишния си членски внос за 2021 г., както и ще има възможност за следващата 2022 г.

При липса на кворум  на основание чл. 19  от Устава и чл. 27   от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 20:00  часа.

Мили приятели, надяваме се да се видим  или чуем на 30.11.2021 г., за да можем заедно да действаме нашето Сдружение!

Благодарим!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС:

г-н Христо Вълчев

ЧЛЕНОВЕ НА УС:             

г-ца Теодора Стоименова

г-н Цветелин Йолов

Повече информация:

https://www.facebook.com/events/437342934460687

info@naturalistichno.org

Местоположение на ДАРоВЕДА:

https://www.google.com/maps/place/ul.+%22Han+Krum%22+7%D0%90,+1000+Sofia+Center,+Sofia/@42.6903929,23.3244889,20z/data=!4m5!3m4!1s0x40aa850d29644fcd:0x4b7383c7620b5cc8!8m2!3d42.6904274!4d23.3249596

30.10.2021 г.

гр. София

I N V I T A T I O N

To convene the Sixteenth General Meeting of the Naturalistichno Association

DEAR LADIES AND GENTLEMEN,

The Board of Directors of the Association “Naturalistichno”, with its seat in the city of  Sofia, Khan Krum str. № 7A, P.C. 1000, on the basis of art. 26, par. 1, par. 2 and par 3. of LUUNP and art. 18, par. 1, par. 3 and par. 4 of the Statute of the Association, convenes the Sixteenth General Meeting of the Association “Naturalistichno”, which will be held on 30.11.2021 /Tuesday/ at 19:00 in the Bookstore “DAROVEDA”, Sofia, Khan Krum str. № 7A

with the following agenda:

Detailed plan for the Sixteenth General Meeting of the Association “Naturalistichno” 30.11.2021.

19:00 Opening of the General Meetgin;

19:00 – 19:15 Welcome of the attendees, Acceptance of the Agenda, Election of the Chairperson and Secretary of the Meeting;

19:15 – 19:30 Administrative and organizational activities of the association;

19:30 – 20:00 Presentation of the completed, current and upcoming activities in 2021;

20:00 – 20:15 Suggestions from the members to discuss other issues of relevance to the association;

20:15 – 20:30 Acceptance of new members and resignation of lapsed members of the association and payment of dues;

20:30 Closing of the Sixteenth General Meeting;

All members and interested persons are invited to attend the General Meeting in person, held according to the current arrangements for meetings and gatherings.

All members who are unable to attend in person are invited to join in an online format with prior request to the Board for inclusion in this way.

All members who have not paid are asked to pay their annual dues for 2021 and there will be an option for the following year 2022.

In the absence of a quorum, pursuant to Article 19 of the Constitution and Article 27 of the LUUNP, the General Meeting will be held on the same day, at the same place and with the same agenda at 20:00.

Dear friends, we hope to see or hear you on 30.11.2021 so that we can act together our Association!

Thank you!

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS:

Mr. Hristo Valchev

BOARD MEMBERS:             

Ms. Teodora Stoimenova

Mr. Tsvetelin Yolov

More information:

https://www.facebook.com/events/437342934460687

info@naturalistichno.org

Location of DARoVEDA:

https://www.google.com/maps/place/ul.+%22Han+Krum%22+7%D0%90,+1000+Sofia+Center,+Sofia/@42.6903929,23.3244889,20z/data=!4m5!3m4!1s0x40aa850d29644fcd:0x4b7383c7620b5cc8!8m2!3d42.6904274!4d23.3249596

30.10.2021

Sofia