ПОКАНА за Двадесет и второ Общо Събрание на Сдружение „Натуралистично“ – ДАРоВЕДА, гр. София 13.06.2023 г.

П О К А Н А

За свикване на Двадесет и второ Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет  на Сдружение “Натуралистично”, със седалище гр. София, ул. Хан Крум № 7А, П.К. 1000,  на  основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18  ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, свиква Двадесет и второ Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”, което ще се проведе на  13.06.2023 г. /вторник/ от 19:30 часа в Книгодарителница „ДАРоВЕДА“, гр. София, ул. Хан Крум № 7А, както и онлайн,

при следния дневен ред:

Подробен план за Двадесет и второ Общо Събрание  на Сдружение “Натуралистично” – ДАРоВЕДА, София 13.06.2023 г.

19:30 Откриване на Общото събрание;

19:30 – 19:45 Приветствие на присъстващите, Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието;

19:45 – 20:15 Административни и организационни дейности на Сдружението:

  1. Приемане на Годишния Финансов Отчет и Годишния Отчет за Дейността на сдружение с нестопанска цел „Натуралистично“ за 2022 г. и одобряване на Годишния Финансов Отчет и Годишния Отчет за Дейността на Сдружението за 2022 г.
  2. Напускане на членове на Управителния Съвет /УС/ и избиране на нови членове на УС на Сдружението.
  3. Промяна на адреса на управление на Сдружението.
  4. Промени в Устава.

20:15 – 20:45 Представяне на извършените, настоящите и предстоящите дейности през 2023 г.;

20:45 – 20:55 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси и обсъждане при наличие;

20:55 – 21:00 Приемане на нови и отписване на отказали се членове на сдружението и заплащане на членски внос;

21:00 Закриване на Общото събрание;

Поканват се всички членове и заинтересовани лица лично да присъстват на Общото събрание.

Поканват се всички членове, които нямат възможност за лично присъствие, да се присъединят в онлайн формат чрез предоставените от УС начини за включване по този начин.

Приканват се всички членове, които не са заплатили, да заплатят годишния си членски внос за 2023 г.

При липса на кворум  на основание чл. 19  от Устава и чл. 27   от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 20:30  часа.

Мили приятели, надяваме се да се видим на живо или онлайн на 13.06.2023 г., за да можем заедно да развиваме нашето Сдружение!

Благодарим!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС:

г-н Христо Вълчев

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

г-н Любен Дишлянов

г-н Цветелин Йолов

Повече информация:

Линк към онлайн срещата: https://teams.live.com/meet/9420841300372

https://www.naturalistichno.org/2023/02/06/21_obshto_sabranie_21_general_meeting/ https://www.facebook.com/events/652301799996764

info@naturalistichno.org

Местоположение на Книгодарителница ДАРоВЕДА:

https://www.google.com/maps/place/ul.+%22Han+Krum%22+7%D0%90,+1000+Sofia+Center,+Sofia/@42.6903929,23.3244889,20z/data=!4m5!3m4!1s0x40aa850d29644fcd:0x4b7383c7620b5cc8!8m2!3d42.6904274!4d23.3249596

13.05.2023 г.

гр. София