ПОКАНА за Двадесет и първо Общо Събрание на Сдружение „Натуралистично“ – ДАРоВЕДА, гр. София 06.03.2023 г.

П О К А Н А

За свикване на Двадесет и първо Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет  на Сдружение “Натуралистично”, със седалище гр. София, ул. Хан Крум № 7А, П.К. 1000,  на  основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18  ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, свиква Двадесет и първо Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”, което ще се проведе на  06.03.2023 г. /понеделник/ от 19:30 часа в Книгодарителница „ДАРоВЕДА“, гр. София, ул. Хан Крум № 7А,

при следния дневен ред:

Подробен план за Двадесет и първо Общо Събрание  на Сдружение “Натуралистично” 06.03.2023 г.

19:30 Откриване на Общото събрание;

19:30 – 19:45 Приветствие на присъстващите, Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието;

19:45 – 20:15 Административни и организационни дейности на сдружението;

20:15 – 20:45 Представяне на извършените, настоящите и предстоящите дейности през 2022/2023 г.;

20:45 – 20:55 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси и обсъждане при наличие;

20:55 – 21:00 Приемане на нови и отписване на отказали се членове на сдружението и заплащане на членски внос;

21:00 Закриване на Общото събрание;

Поканват се всички членове и заинтересовани лица лично да присъстват на Общото събрание.

Поканват се всички членове, които нямат възможност за лично присъствие, да се присъединят в онлайн формат чрез предоставените от УС начини за включване по този начин.

Приканват се всички членове, които не са заплатили, да заплатят годишния си членски внос за 2022 и 2023 г.

При липса на кворум  на основание чл. 19  от Устава и чл. 27   от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 20:30  часа.

Мили приятели, надяваме се да се видим на живо или онлайн на 06.03.2023 г., за да можем заедно да развиваме нашето Сдружение!

Благодарим!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС:

г-н Христо Вълчев

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

г-н Любен Дишлянов

г-н Цветелин Йолов

Повече информация:

Линк към онлайн срещата: https://teams.live.com/meet/9412396914047

https://www.naturalistichno.org/2023/05/13/22_obshto_sabranie/

https://www.facebook.com/events/652301799996764

info@naturalistichno.org

Местоположение на Книгодарителница ДАРоВЕДА:

https://www.google.com/maps/place/ul.+%22Han+Krum%22+7%D0%90,+1000+Sofia+Center,+Sofia/@42.6903929,23.3244889,20z/data=!4m5!3m4!1s0x40aa850d29644fcd:0x4b7383c7620b5cc8!8m2!3d42.6904274!4d23.3249596

06.02.2023 г.

гр. София

I N V I T A T I O N

To convene the Twenty-first General Meeting of the Naturalistichno Association

DEAR LADIES AND GENTLEMEN,

The Board of Directors of the Association “Naturalistichno”, with its seat in the city of  Sofia, Khan Krum str. № 7A, P.C. 1000, on the basis of art. 26, par. 1, par. 2 and par 3. of LUUNP and art. 18, par. 1, par. 3 and par. 4 of the Statute of the Association, convenes the Twenty-first General Meeting of the Association “Naturalistichno”, which will be held on 06.03.2023 /Monday/ at 19:30 in the Book donation store “DAROVEDA”, Sofia, Khan Krum str. № 7A

with the following agenda:

Detailed plan for the Twenty-first General Meeting of the Association “Naturalistichno” 06.03.2023

19:30 Opening of the General Meeting;

19:30 – 19:45 Welcome of the attendees, Acceptance of the Agenda, Election of the Chairperson and Secretary of the Meeting;

19:45 – 20:15  Administrative and organizational activities of the association;

20:15 – 20:45 Presentation of the completed, current and upcoming activities in 2022/2023;

20:45 – 20:55 Suggestions from the members to discuss other issues of relevance to the association;

20:55– 21:00 Acceptance of new members and resignation of quit or lapsed members of the association and payment of annual membership fees;

21:00 Closing of the General Meeting;

All members and interested persons are invited to attend the General Meeting in person.

All members who are unable to attend in person are invited to join in an online format through the means provided by the Board to join in this manner.

All members who have not paid are asked to pay their annual dues for 2022 and 2023 year.

In the absence of a quorum, pursuant to Article 19 of the Constitution and Article 27 of the LUUNP, the General Meeting will be held on the same day, at the same place and with the same agenda at 20:30.

Dear friends, we hope to see you in live or online on 06.03.2023 so that we can work together in our Association!

Thank you!

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS:

Mr. Hristo Valchev

BOARD MEMBERS:

Mr. Lyuben Dishlyanov

Mr. Tsvetelin Yolov

More information:

Link to the online meeting: https://teams.live.com/meet/9412396914047

https://www.naturalistichno.org/2023/02/06/21_obshto_sabranie_21_general_meeting/

https://www.facebook.com/events/652301799996764

info@naturalistichno.org

Location of DARoVEDA:

https://www.google.com/maps/place/ul.+%22Han+Krum%22+7%D0%90,+1000+Sofia+Center,+Sofia/@42.6903929,23.3244889,20z/data=!4m5!3m4!1s0x40aa850d29644fcd:0x4b7383c7620b5cc8!8m2!3d42.6904274!4d23.3249596

06.02.2023

Sofia