ПОКАНА Годишно Двадесет и пето Общо Събрание на Сдружение Натуралистично 04.01.2024

П О К А Н А

За свикване на Годишно Двадесет и пето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение “Натуралистично”, със седалище гр. София, П.К. 1797, Район Младост, ж.к. Мусагеница, Бл. 104, вх. Б, ет. 4, ап. 24,  на  основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18  ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, свиква Годишно Двадесет и пето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”, което ще се проведе на 04.01.2024 г. /четвъртък/ от 20:30 часа в гр. София, ул. Цветна Градина 16А, както и онлайн,

при следния дневен ред:

Подробен план за Годишно Двадесет и пето Общо Събрание  на Сдружение “Натуралистично“,  04.01.2024 г.

20:30 Откриване на Общото събрание;

20:30 – 20:45 Приветствие на присъстващите, Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието;

20:45 – 21:25 Административни и организационни дейности на Сдружението:

  1. Приемане на нови, отписване на отказали се и изключване на членове на Сдружението.
  2. Годишно избиране/преизбиране на Председател и Управителен Съвет за следващия четиригодишен мандат.
  3. Промяна на адреса на управление на Сдружението.
  4. Приемане на Годишния Отчет за Дейността на сдружение с нестопанска цел „Натуралистично“ за 2023 г. и одобряване на Годишния Отчет за Дейността на Сдружението за 2023 г.
  5. Промени в Устава.
  6. Избиране и назначаване на нов счетоводител.

21:25 – 21:45 Представяне на извършените и настоящите дейности през 2023/2024 г. и предстоящите дейности през 2024 г.;

21:45 – 21:55 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за Сдружението въпроси и обсъждане при наличие;

21:55 – 22:00 Заплащане на членски внос;

22:00 Закриване на Общото събрание.

Материалите по дневния ред за събранието са на разположение на членовете на Сдружението в седалището на управление.

Поканват се всички членове и заинтересовани лица да присъстват на Общото събрание.

Поканват се всички членове, които нямат възможност за лично присъствие, да се присъединят в онлайн формат чрез предоставените от УС начини за включване.

Приканват се всички членове, които не са заплатили, да заплатят годишния си членски внос за 2024 г.

При липса на кворум  на основание чл. 19  от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 21:30  часа.

Мили приятели, надяваме се да се видим на 04.01.2024 г., за да можем заедно да развиваме нашето Сдружение!

Благодарим с Любов!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС:

Христо Панчев Вълчев

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

Северина Димитрова Ангелова

Марияна Иванова Модева

Повече информация:

ПОКАНА Годишно Двадесет и пето Общо Събрание на Сдружение Натуралистично 04.01.2024

https://www.facebook.com/events/1016315239443488

info@naturalistichno.org

Линк към онлайн срещата:

https://teams.live.com/meet/945612074388?p=GnoYsLW361v5O0k9 

04.12.2023 г.

гр. София