ПОКАНА за Годишно Двадесет и шесто Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично” 31.03.2024, гр. София

П О К А Н А

За свикване на Годишно Двадесет и шесто Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение “Натуралистично”, със седалище гр. София, ж.к. Лозенец П.К. 1421, ул. „Цветна Градина“ 16А,  на  основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18  ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, свиква Годишно Двадесет и шесто Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”, което ще се проведе на 31.03.2024 г. /неделя/ от 15:00 часа в гр. София, ж.к. Лозенец П.К. 1421, ул. „Цветна Градина“ 16А, както и онлайн, при следния дневен ред:

Подробен план за Годишно Двадесет и шесто Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично“,  31.03.2024 г.

15:00 Откриване на Общото събрание;

15:00 – 15:15 Приветствие на присъстващите, Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието;

15:15 – 16:00 Административни и организационни дейности на Сдружението:

  1. Приемане на нови, отписване на отказали се и изключване на членове на Сдружението. Заплащане на членски внос;
  2. Приемане на Годишния Финансов Отчет на сдружение с нестопанска цел „Натуралистично“ за 2023 г. и одобряване на Годишния Финансов Отчет на Сдружението за 2023 г.;

16:00 – 16:40 Представяне на извършените и настоящите дейности през 2024 г. и предстоящите дейности през 2024 г.;

16:40 – 17:00 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за Сдружението въпроси и обсъждане при наличие;

17:00 Закриване на Общото събрание.

Материалите по дневния ред за събранието са на разположение на членовете на Сдружението в седалището на управление.

Поканват се всички членове и заинтересовани лица да присъстват на Общото събрание.

Поканват се всички членове, които нямат възможност за лично присъствие, да се присъединят в онлайн формат чрез предоставените от УС начини за включване.

Приканват се всички членове, които не са заплатили, да заплатят годишния си членски внос за 2024 г.

При липса на кворум  на основание чл. 19  от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 16:00  часа.

Мили приятели, надяваме се да се видим на 31.03.2024 г., за да можем заедно да развиваме нашето Сдружение!

Благодарим с Любов!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС:

Христо Панчев Вълчев

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

Десислава Валентинова Първанова

Николай Петков Петков

Повече информация и записване:

https://www.naturalistichno.org/2024/02/29/26_godishno_obshto_sabranie/ 

https://www.facebook.com/events/817115450439167 

info@naturalistichno.org

+359886794490

Линк към онлайн срещата:

https://meet.google.com/vvu-uodv-rgw

29.02.2024 г.

гр. София