Основнатa цел на Сдружение „Натуралистично“ е да опазва, поддържа и подобрява околната среда, както и да развива по-добри условия за живот на населението с устойчиви и екологично съобразни начини.

Сдружението ще работи за устойчиво развитие на: биологично земеделие и животновъдство; екологично пчеларство; екосистемни услуги и биоразнообразие; екологично строителство и инфраструктура; екологично чиста промишленост; съвременно и интуитивно социално обслужване; хармонично ландшафтно планиране. Също така ще подпомага изграждането на обществото чрез развитие на образованието и нивото на образованост на населението, заедно с развитието на просветна и културна дейност за изграждане на културни ценности на населението, включващи развитието на устойчива, екологична,  природозащитна култура на населението чрез дейности за опазване, поддържане и подобряване на биоразнообразието, и постигане на устойчивост на екосистемите. Това ще се постига чрез създаване и разпространяване на културни ценности с екологична, природозащитна, устойчива тематика в областта на визуалните изкуства, кино, театър, музика, архитектура, дизайн, литература,  и фолклор.


Основно направление в дейностите на „Натуралистично“ ще е да се осъществяват  преки практически дейности и политики за: опазване, поддържане и подобряване на околната среда; природните ресурси и биоразнообразието; постигане на устойчивост на екосистемите; както и да се организират инициативи и програми за  екологично, устойчиво образование,  с научно-приложен, и учебен характер в образователни институции.

Акцент в дейностите на „Натуралистично“ ще е да се подпомагат подрастващите, младите хора, социално слабите, хората в неравностойно положение и специфични нужди, както и съдействие за опазването на природното, културно-историческото, и етнографското наследство. По този начин ще се спомогне за развитието на Република България като атрактивна туристическа дестинация, популяризирайки държавата пред български и чуждестранни инвеститори, институции и организации,  които да спомогнат за премахване на безработицата и повишаване стандарта на местното население.

Друга основна цел на сдружението ще бъде да вдъхновява присъединяването на нови членове, както и да подпомага и защитава интересите на настоящите членове.


„Натуралистично“ ще организира презентации, дискусии, работилници, семинари и конференции, свързани с проектите на сдружението, и по актуални проблеми на Република България, с цел формиране на общи позиции за тяхното решаване. По този начин ще се създават и поддържат контакти с национални и международни организации, институции и физически лица за изграждане на национални и международни взаимоотношения във връзка с дейностите. Също така ще се подобряват контактите и сътрудничеството между неправителствените организации, местните власти, бизнеса, и гражданите. Това ще допринесе към създаването на условия за развитие на социалното предприемачество, мотивирането и насърчаването на жителите за участие в обществено-полезни дейности чрез доброволен или възнаграден труд, предоставянето на интелектуални и финансови ресурси в областта на природоопазването, социалното и здравно подпомагане, и професионалната реализация.


Всички тези цели ще се постигнат чрез разработване и реализиране на проекти и програми, самостоятелно или в сътрудничество с физически и юридически лица в областта на: устойчивото развитие; екосистемните услуги; биоразнообразието; опазването на околната среда; развитието на селските райони; биологичното земеделие и животновъдство; екологичното пчеларство; образованието; здравеопазването; социалното подпомагане; инфраструктурата и ландшафтното планиране; туризма  и съвременните технологии.


За да обезпечи финансово своята работа и стимулира своите дейности, „Натуралистично“ ще осъществява контакти и взаимодействие със: сродни организации в страната и чужбина; с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация; с фирми, и други физически и юридически партньори за привличане на инвестиции и иницииране на други форми за подпомагане на екологични, образователни, социални, здравни, и културни мероприятия. Сдружението ще организира дарителски акции, ще популяризира примера на дарителите, както и ще осъществява специални програми и проекти за набиране на средства, стопанска дейност, и други подобни позволени от закона дейности.


„Натуралистично“ ще изгражда капацитета си за действие, като: разпространява информация и знания; споделя постиженията си чрез обществени изяви, кампании, публикации; чрез информационни материали в печатни,  и електронни издания; организира проекти и инициативи, празници, и други обществени изяви.

Сдружението ще набира и поддържа членски състав; ще създава и обезпечава мрежа от местни структури; ще поддържа единство и ефективност в органите на управление на всички нива; ще повишава подготовката на членовете си за устойчиви социални и природосъобразни дейности, както и за съпътстващите ги действия по организация, и управление, набиране на средства, и комуникация в организацията.