Дарителска Кампания за Осъществяване на Научен Проект по Проект Пчелен Рай към Сдружение Натуралистично

Драги приятели, започна Дарителска Кампания на Сдружение “Натуралистично” за набиране на остатъка от нужните средства за осъществяване  на научен проект целящ опознаване, опазване и подпомагане на пчелите, опрашителите, медоносните растения и екосистемите и оползотворяване на природните ресурси в помощ на хората в България!

 

  

Eкипите на Сдружение “Натуралистично” и Проект “Пчелен Рай” от 2016 г. разработват проекто-предложение за пилотен научен проект свързан с целите на проекта и сдружението.

“Идеята се зароди от желанието ни да опознаем по-добре ролята на пчелите и опрашителите, както и да разберем детайлно техните основни хранители ресурси – медоносните растения. Според научни изследвания взаимодействието опрашители-растения играе огромна роля в биоразнообразието на природата и е ключов фактор за голямото разнообразие на храна, която ние хората и други видове консумираме, както и за ценни лечебни продукти произлизащи от пчеларството и билкарството. След разговори с различни експерти в тези области,  намерихме общ език с учени и представители на браншове и заедно съставихме проекто-предложение за ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МЕДОНОСНАТА ФЛОРА И ОПРАШИТЕЛИТЕ ВЪВ ФЛОРИСТИЧЕН РАЙОН „ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА”.”

Фиг. 1. Разположение на Р. България в Европа и на Флористичен Район Западна Стара Планина в България

Основната цел на този научен пилотен проект е проучване на видовото разнообразие и ресурси от медоносни (включително лечебни) растения във флористичен район Западна Стара планина, България и опрашващата ги пчелна фауна, с цел опознаване, опазване, подпомагане и оползотворяване на природните ресурси в полза на екосистемите и хората! Проектът ще се извърши в периода на 2 години: 2017 г. – 2019г. и ще има възможност да стимулира дейността на местните пчелари и билкари, да обедини различни направления в науката и да постави основи на комплекси изследвания, както и да фокусира вниманието на управляващите структури, природозащитните и други организации и българското общество върху много важни въпроси за бъдещето на страната ни.


Дарителската кампания цели набирането на остатъка от нужните финансови средства за проекта –  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на Околната Среда и Водите (МОСВ) одобри проекто-предложението ни през м. Август 2017г., но пожела да финансира 50% (49 900 лв.) от заявена сума  (102 800 лв.), а Сдружение “Натуралистично” ще остойности участие на членовете си в размер на 3000 лв . В официалното си писмо те обявиха, че ще отпуснат тази сума, ако проекта се осъществи в цялостен вид, както е подаден.

Така в момента ние имаме задача да осигурим от други източници 49 900 лв.*

*Съфинансирането може да бъде осъществено на части от различни източници.


Tози проект е нужен, защото в днешно време сме изправени пред един твърде сериозен и все повече задълбочаващ се проблем засягащ човечеството, а именно изчезването на пчелите и други опрашители. Опрашителите са предимно насекоми – диви и питомни пчели, пеперуди, молци, мухи и др., които се хранят с полен и нектар произвеждан от цветовете на растенията. За да задоволи хранителните си нужди всеки опрашител обхожда много цветове, като пренася полена на тичинките до плодниците на други цветове на растения и по този начин осъществява опрашване, което позволява размножването на растенията. Опрашителите са функционална екологична група, която е изключително важна за биологично разнообразието на природата и за разнообразието на нашата трапеза. Днес, от хранителните продукти, които човечеството консумира, 30% са директни продукти достигащи до нас благодарение на опрашването. Също така зависими от опрашването са фуражи и храни използвани при отглеждането на селскостопански животни. Около 90% от всички диви растения съществуват благодарение на опрашващите насекоми и около 10% от културните растения. Икономическата стойност на „опрашвателните услуги“ в световен мащаб, предоставени от пчели, достига до 235 – 577 млрд. евро. За съжаление, в настоящия момент, пчелите и други опрашители научно доказано намаляват и изчезват вследствие на редица фактори, сред които: антропогенно въздействие, промяна на състоянието на територии, климатични промени, болести и неприятели и др. Данни от наскоро извършени научни изследвания показват, че загубата на популации на пчелните семейства на медоносната пчела достигат до 53% в Европа.

Повече информация за източниците на статистиката можете да видите в Резюмето на проекта по-долу.

Изпълнението на проектa ще донесе множество ползи за България и Европа в екологично, социално и икономическо направление. Той ще постави основата на нов вид изследвания, които ще дадат много важни резултати и насоки за правилното разбиране и опазване на важни биологични групи от организми и правилното използване на ценни природни ресурси.

 • Ще бъде установен видовия състав на медоносната флора – ще бъдат изготвени списъци с наличните видове медоносни растения (нативни, адвентивни и инвазивни видове).
 • Ще бъдат обозначени на карта (картирани) големите находища на медоносни растения  и ще бъде направена тяхна количествена оценка – ще бъдат оценени наличните ресурси от медоносни растения в стопански значими находища.
 • Въз основа на определянето на видовия състав на медоносните растения ще бъде съставена научна основа за възможностите за използването на достъпна, разнообразна и достатъчна паша за пчелните семейства в района, както и ще бъдат проучени възможностите за създаване на медоносни градини с видове от местната флора.
 • Ресурсните изследвания също така ще осигурят реални данни за качеството и количеството на наличната хранителна база на пчелните семейства. Статистическа обработка на данните ще определи предпочитаната медоносна флора и наличните видове  растения и пчели в изследвания район.
 • Ще бъдат извършени проби на растителен полен в пчелния мед на местни пчелари (поленови анализи от кошери), на базата на които ще се определи ботаническия произход на пчелния мед и процентното участие на отделните медоносни растения.
 • Поленов анализ и пчелен мед ще бъдат използвани също за определяне на възможни химически замърсители на околната среда в региона.
 • Ще бъдат създадени образователни, научни и частни Моделни „Екологични Пчелни Градини” (ЕПГ) по проект „Пчелен Рай“, осъществяван от Сдружение „Натуралистично“, чрез събран възпроизводителен материал от видове растения разрешени или непротиворечащи на Закона за лечебните растения (2000) и Закона за биологичното разнообразие (2002). Това ще подпомогне пчеларството и същевременно ще запази биологичното равновесие в района и на други места.
 • Изследването ще проучи кои са водещите заплахи за медоносните растения и техните местообитания и кои са основните заплахи за пчелите-опрашители във флористичен район Западна Стара планина.
 • Изследването ще бъде предпоставка за опазването на биологично разнообразието от медоносни растения в районa. То ще доведе до спиране на загубата на растително разнообразие и опазване на медоносните растения, чиито находища са извън съществуващите защитени територии в района и са изложени на голям риск от унищожение.
 • Ще бъде събрана информация от пчелари в района за биологията и поведението на пчелните семейства, както и за екологията и състоянието на растителността, които ще допринесат за установяване на климатични промени и за изготвяне на мерки за опазване и регионално устойчиво развитие на опрашителите.
 • Чрез реализирането на този пилотен проект ще стане възможно приобщаването на широката общественост и местните управленски структури към природозащитни дейности във връзка с опазването на растителното биологично разнообразие в това число медоносните растения и техните хабитати в района на изследването, както и на опрашителите, най-вече медоносните пчели.
 • Получените резултати от проекта ще бъдат в съответствие с национални и европейски
  политики в областта на опазване на биологично разнообразието.
 • Данните от изследването ще бъдат използвани от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) при изпълнение политиката на опазване на биологичното разнообразие, от Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) и от общините, отговарящи за териториите на проучвания район с цел постигане на устойчивото ползване и опазване на медоносните растения. Те ще бъдат ползвани и от Министерство на Земеделието и Храните (МЗХ), и местните пчелари с цел постигане на ефективно и ефикасно развитие на пчеларството в района. Данните ще могат да се използват и от членовете на Сдружение “Натуралистично”, други организации и заинтересовани лица.
 • Получените резултати ще бъдат представени и популяризирани по атрактивен начин и на широката публика, като промоционални, информационни и образователни материали на български и английски език. Резултатите ще бъдат представени и по време на кръгли маси на местно и национално ниво.

 


ПЪЛНО РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТО-ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

 

 

Какво ще спечелите Вие, ако подкрепите този проект: 

 • Ще имате възможността да подадете ръка на природата и да бъдем заедно в опита ни да я разберем по-добре и да й помогнем!
 • Ще помогнете да се започнат нови по рода си изследвания за ключови организимови групи в екосистемите, което ще допринесе за опазването на българските растения и изключително важното днес опазване на пчелите!
 • Също така ще помогнете на пчеларите, билкарите и земеделските стопани в района да установят кои местни растения са подходящи за пчеларството и да се акцентира над тяхното отглеждане или на пчеларство край тяхното местонахождение. Повечето от тези растения са билки и подправки, които са лечебни или ядивни и чрез тяхното отглеждане хората ще могат да набавят лечебни продукти и храна за бита си!
 • Ще имате възможност да допринесете за създаването на образователни и облагородяващи Екологични Медоносни Градини в България, както и да разберете повече за тях, а при желание и да получите информационни материали и размножителен материал от медоносни растения за да създадете ваша собствена градина!
 • Ще имате достъп до пълните резултати от изследванията, както и при желание ще бъдете включен/а в обсъждането на всички последващи дейности за изграждане и установяване на устойчива търговска мрежа за разпространение на растителни, пчелни и лечебни продукти от регионалните стопанства на заинтересовани участници и производители.

 

Искате ли да подкрепите науката и природата в България, искате ли да подкрепите местните български производители и общности, искате ли да виждате повече цветни и ухайни медоносни градини с жужащи пчели и летящи пеперуди?

Всяка предоставена сума ще бъде от изключително значение и ще подпомогне осъществяването на една благородна инициатива в подкрепа на българската природа и общество!

За повече информация как да помогнете, моля, свържете се с нас на:

info@naturalistichno.org

0886794490 – Христо Вълчев , Председател на Сдружение “Натуралистично”

Вашето дарение е инвестиция в бъдещето на България и Земята!

Повече информация за Проект Пчелен Рай:

Проект “Пчелен Рай”

 

Благодарим! 🙂🐝💕

Екипите на Сдружение “Натуралистично” и Проект “Пчелен Рай”

Post a comment