ПОКАНА за Двадесет и трето Общо Събрание на Сдружение „Натуралистично”, 16.07.2023 г.

П О К А Н А

За свикване на Двадесет и трето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение “Натуралистично”, със седалище гр. София, ул.Цветна Градина № 16А, П.К. 1421,  на  основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18  ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, свиква Двадесет и трето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”, което ще се проведе на 16.07.2023 г. /неделя/ от 19:00 часа в седалището на сдружението, както и онлайн,

при следния дневен ред:

Подробен план за Двадесет и трето Общо Събрание  на Сдружение “Натуралистично“,  16.07.2023 г.

19:00 Откриване на Общото събрание;

19:00 – 19:15 Приветствие на присъстващите, Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието;

19:15 – 19:25 Административни и организационни дейности на Сдружението;

19:25 – 19:45 Представяне на извършените, настоящите и предстоящите дейности през 2023 г.;

19:45 – 20:55 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси и обсъждане при наличие;

20:55 – 21:00 Приемане на нови и отписване на отказали се членове на сдружението и заплащане на членски внос;

21:00 Закриване на Общото събрание.

Поканват се всички членове и заинтересовани лица да присъстват на Общото събрание.

Поканват се всички членове, които нямат възможност за лично присъствие, да се присъединят в онлайн формат чрез предоставените от УС начини за включване.

Приканват се всички членове, които не са заплатили, да заплатят годишния си членски внос за 2023 г.

При липса на кворум  на основание чл. 19  от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 20:00  часа.

Мили приятели, надяваме се да се видим на 16.07.2023 г., за да можем заедно да развиваме нашето Сдружение!

Благодарим с Любов!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС:

Христо Панчев Вълчев

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

Северина Димитрова Ангелова

Марияна Иванова Модева

Повече информация:

ПОКАНА за Двадесет и трето Общо Събрание на Сдружение „Натуралистично“, 16.07.2023 г.

https://www.facebook.com/events/279594204751198

info@naturalistichno.org

Линк към онлайн срещата:

https://teams.live.com/meet/9486380030677?p=s6vLLBf8hSVrHDkO

16.06.2023 г.

гр. София