Покана за свикване на извънредно общо събрание на Сдружение „Натуралистично“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на сдружение „Натуралистично“ свиква Извънредно общо събрание на членовете на „Натуралистично“, което ще се проведе на 04.01.2019 от 18.00 часа, в гр. София, ул. „Енос“ 10, ет. 6, ап. 11, при следния дневен ред:

1.         Вземане на решение за изменение и допълнение на чл. 6, ал. 1, т. 1 от Устава на сдружението;

2.         Вземане на решение за допълнение на чл. 6, ал. 2 от Устава на сдружението;

3.         Вземане на решение за изменение и допълнение на чл. 7 от Устава на сдружението;

4.         Вземане на решение за добавяне на нов раздел “Съвет на доверителите” към Устава на сдружението;

5.         Вземане на решение за добавяне на нов „член 25а“ към Устава на сдружението.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

При липса на кворум  и на основание  чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19.00 часа.

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС:

Христо Вълчев

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:

Соня Кръстева

Филип Битраков