Разгръщането на Проект “Семената на Добротата” 2020 ~ 2021г.

През 2020г. продължихме дейността си по проект “Семената на Добратата”, като през месец април грижливо подготвихме в удобни пакетчета семената на живота на Земята. С любов ги споделихме с всеки пожелал да ги отгледа на балкона или в двора си.

През Новата 2021г. продължаваме да се грижим за семената, като съвсем скоро през месец февруари ни предстои групиране и разпределяне на всички семена от изминалите години.
С радост Ви каним да заявите своите семенца за сезон 2021 и също можете да си подарите книга от нашата Книгодарителница “ДАРоВЕДА”. Инициативата “Вземи Книга – Посади Дърво!” се обединява със “Семената на Добротата”, като с всяка книга по ваше желание може да получите и пакетче семена за вашия балкон или градина.

С радост ви съобщаваме, че през 2020 г. проектът “Семената на Добротата” се надгражда към синергиен проект в сътрудничество с други организации, групи и хора, които събират и съхраняват семена. Започнахме реализирането на Проект “СемеХранилище и ЗемеХранилище” към Сфера “Земеделие и Околна Среда” на Синергийна Мандала за Интегрално Развитие /СМИР/. www.sinergia.life

При желание да ни Споделите нещо, пишете ни на имейл:
info@naturalistichno.org

С Любов,
Благодарим! ♡

Naturalistichno.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ღ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In 2020 we continued our work on the project “Seeds of Goodness” and in April we carefully prepared inl convenient paper packages the seeds of life on Earth. We lovingly shared them with anyone who wanted to grow them on the balcony or in their yard.

In the New 2021 we continue to take care of the seeds, and very soon in February we will group and distribute all of the collected seeds from the past years. We are happy to invite you to order your seeds for 2021 season, and also you can give yourself a book from our Bookstore “DARoVEDA”. The initiative “Take a book – plant a tree” is combined with “Seeds of Goodness”, and with each book you can get a packet of seeds for your balcony or yard.

We are also pleased to announce that in 2020 the project “Seeds of Goodness” is being upgraded to a synergy project in cooperation with other organizations, groups and people who collect and store seeds. We began the realisation of the Project “Seed Depositary and Land Depositary” to the Sphere “Agriculture and Environment” of the Synergy Mandala for Integral Development /SMID/. www.sinergia.life

If you want to Share us something, write us an email:
info@naturalistichno.org

With Love,
We Thank you! ♡

Naturalistichno.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ღ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~