Седемнадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Управителният съвет на Сдружение Натуралистично ви кани на Седемнадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”, което ще се проведе на 10.01.2022 г. /Понеделник/ от 19:00 часа в Книгодарителница ДАРоВЕДА: гр. София, ул. Хан Крум № 7А, както и онлайн,
при следния дневен ред:

19:00 Откриване на Общото събрание;
19:00 – 19:15 Приветствие на присъстващите, Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието;
19:15 – 20:00 Административни и организационни дейности на сдружението;
20:00 – 20:15 Представяне на извършените, настоящите и предстоящите дейности през 2021/2022 г.;
20:15 – 20:25 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси;
20:25 – 20:30 Приемане на нови и отписване на отказали се членове на сдружението и заплащане на членски внос;
20:30 Закриване на Общото събрание;

Поканват се всички членове и заинтересовани лица лично да присъстват на Общото събрание, провеждащо се съобразно актуалните мерки за срещи и събрания.
Поканват се всички членове, които нямат възможност за лично присъствие, да се присъединят в онлайн формат с предварително заявяване към УС за включване по този начин.
Приканват се всички членове, които не са заплатили, да заплатят годишния си членски внос за 2021 г., както и за 2022 г.
При липса на кворум на основание чл. 19 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 20:00 часа.

Мили приятели, надяваме се да се видим или чуем на 10.01.2022 г., за да можем заедно да действаме нашето Сдружение!
Благодарим!

Повече информация:
info@naturalistichno.org
https://www.facebook.com/events/1061802031333967
Местоположение на ДАРоВЕДА:
https://www.google.com/…/data=!4m5!3m4…