ПОКАНА за Деветнадесето Общо Събрание на Сдружение „Натуралистично“ – ДАРоВЕДА, гр. София 06.09.2022 г.

П О К А Н А

За свикване на Деветнадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”


УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет  на Сдружение “Натуралистично”, със седалище гр. София, ул. Хан Крум № 7А, П.К. 1000,  на  основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18  ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, свиква Деветнадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”, което ще се проведе на  06.09.2022 г. /вторник/ от 19:00 часа в Книгодарителница „ДАРоВЕДА“, гр. София, ул. Хан Крум № 7А,

при следния дневен ред:


Подробен план за Деветнадесетото Общо Събрание  на Сдружение “Натуралистично” 06.09.2022 г.

19:00 Откриване на Общото събрание;

19:00 – 19:15 Приветствие на присъстващите, Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието;

19:15 – 19:45 Административни и организационни дейности на сдружението:

  1. Приемане на Годишния Финансов Отчет и Годишния Отчет за Дейността на сдружение с нестопанска цел „Натуралистично“ за 2021 г. и одобряване на Годишния Финансов Отчет и Годишния Отчет за Дейността на Сдружението за 2021 г.
  2. Напускане на член на Управителния Съвет /УС/ и избиране на нов член на УС.

19:45 – 20:15 Представяне на извършените, настоящите и предстоящите дейности през 2022 г.;

20:15 – 20:25 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси и обсъждане при наличие;

20:25 – 20:30 Приемане на нови и отписване на отказали се членове на сдружението и заплащане на членски внос;

20:30 Закриване на Общото събрание;


Поканват се всички членове и заинтересовани лица лично да присъстват на Общото събрание, провеждащо се съобразно  актуалните мерки за срещи и събрания.

Поканват се всички членове, които нямат възможност за лично присъствие, да се присъединят в онлайн формат с предварително заявяване към УС за включване по този начин.

Приканват се всички членове, които не са заплатили, да заплатят годишния си членски внос за 2022 г.

При липса на кворум  на основание чл. 19  от Устава и чл. 27   от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 20:00  часа.

Мили приятели, надяваме се да се видим на живо или онлайн на 06.09.2022 г., за да можем заедно да действаме нашето Сдружение!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС:

г-н Христо Вълчев

ЧЛЕНОВЕ НА УС:             

г-жа Теодора Стоименова

г-н Цветелин Йолов

Повече информация:

https://www.naturalistichno.org/2022/08/06/19_obshto_sabranie-general_meeting/

info@naturalistichno.org

Местоположение на Книгодарителница ДАРоВЕДА:

https://www.google.com/maps/place/ul.+%22Han+Krum%22+7%D0%90,+1000+Sofia+Center,+Sofia/@42.6903929,23.3244889,20z/data=!4m5!3m4!1s0x40aa850d29644fcd:0x4b7383c7620b5cc8!8m2!3d42.6904274!4d23.3249596

06.08.2022 г.

гр. София


Благодарим!

I N V I T A T I O N

To convene the Nineteenth General Meeting of the Naturalistichno Association

DEAR LADIES AND GENTLEMEN,

The Board of Directors of the Association “Naturalistichno”, with its seat in the city of  Sofia, Khan Krum str. № 7A, P.C. 1000, on the basis of art. 26, par. 1, par. 2 and par 3. of LUUNP and art. 18, par. 1, par. 3 and par. 4 of the Statute of the Association, convenes the Nineteenth General Meeting of the Association “Naturalistichno”, which will be held on 06.09.2022 /Tuesday/ at 19:00 in the Book donation store “DAROVEDA”, Sofia, Khan Krum str. № 7A

with the following agenda:

Detailed plan for the Nineteenth General Meeting of the Association “Naturalistichno” 06.09.2022

19:00 Opening of the General Meeting;

19:00 – 19:15 Welcome of the attendees, Acceptance of the Agenda, Election of the Chairperson and Secretary of the Meeting;

19:15 – 19:45  Administrative and organizational activities of the association:

  1. Adoption of the Annual Financial Statements and Annual Activity Report of the non-profit association “Naturalistichno” for 2021 and approval of the Annual Financial Statements and Activity Report of the association for 2021.
  2. Resignation of a member of the Board of Directors and election of a new member.

19:45 – 20:15 Presentation of the completed, current and upcoming activities in 2021/2022;

20:15 – 20:25 Suggestions from the members to discuss other issues of relevance to the association;

20:25– 20:30 Acceptance of new members and resignation of lapsed members of the association and payment of dues;

20:30 Closing of the General Meeting;

All members and interested persons are invited to attend the General Meeting in person, held according to the current arrangements for meetings and gatherings.

All members who are unable to attend in person are invited to join in an online format with prior request to the Board оf Directors for inclusion in this way.

All members who have not paid are asked to pay their annual dues for 2022 year.

In the absence of a quorum, pursuant to Article 19 of the Constitution and Article 27 of the LUUNP, the General Meeting will be held on the same day, at the same place and with the same agenda at 20:00.

Dear friends, we hope to see you in live or online on 06.09.2022 so that we can work together in our Association!


CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS:

Mr. Hristo Valchev

BOARD MEMBERS:             

Ms. Teodora Stoimenova

Mr. Tsvetelin Yolov

More information:

https://www.naturalistichno.org/2022/08/06/19_obshto_sabranie-general_meeting/

info@naturalistichno.org

Location of DARoVEDA:

https://www.google.com/maps/place/ul.+%22Han+Krum%22+7%D0%90,+1000+Sofia+Center,+Sofia/@42.6903929,23.3244889,20z/data=!4m5!3m4!1s0x40aa850d29644fcd:0x4b7383c7620b5cc8!8m2!3d42.6904274!4d23.3249596

06.08.2022

Sofia


Thank you!