ПОКАНА за Двадесето Общо Събрание на Сдружение „Натуралистично“ – ДАРоВЕДА, гр. София 06.12.2022 г.

П О К А Н А
За свикване на Двадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение “Натуралистично”, със седалище гр. София, ул. Хан Крум № 7А, П.К. 1000, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, свиква Двадесето Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”, което ще се проведе на 06.12.2022 г. /вторник/ от 18:00 часа в Книгодарителница „ДАРоВЕДА“, гр. София, ул. Хан Крум № 7А,

при следния дневен ред:

Подробен план за Двадесетото Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично” 06.012.2022 г.

18:00 Откриване на Общото събрание;

18:00 – 18:15 Приветствие на присъстващите, Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието;

18:15 – 18:45 Административни и организационни дейности на сдружението;

18:45 – 19:15 Представяне на извършените, настоящите и предстоящите дейности през 2022/2023 г.;

19:15 – 19:25 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси и обсъждане при наличие;

19:25 – 19:30 Приемане на нови и отписване на отказали се членове на сдружението и заплащане на членски внос;

19:30 Закриване на Общото събрание;

Поканват се всички членове и заинтересовани лица лично да присъстват на Общото събрание, провеждащо се съобразно актуалните мерки за срещи и събрания.

Поканват се всички членове, които нямат възможност за лично присъствие, да се присъединят в онлайн формат с предварително заявяване към УС за включване по този начин, чрез контактите по-долу.

Приканват се всички членове, които не са заплатили, да заплатят годишния си членски внос за 2022 г.

При липса на кворум на основание чл. 19 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19:00 часа.

Мили приятели, надяваме се да се видим на живо или онлайн на 06.12.2022 г., за да можем заедно да действаме нашето Сдружение!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

г-н Христо Вълчев

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

г-н Любен Дишлянов

г-н Цветелин Йолов

Повече информация:

https://www.naturalistichno.org/2022/11/06/20_obshto_sabranie_20-general_meeting

https://www.facebook.com/events/542339794097877

info@naturalistichno.org

Местоположение на Книгодарителница ДАРоВЕДА:

https://www.google.com/maps/place/ul.+%22Han+Krum%22+7%D0%90,+1000+Sofia+Center,+Sofia/@42.6903929,23.3244889,20z/data=!4m5!3m4!1s0x40aa850d29644fcd:0x4b7383c7620b5cc8!8m2!3d42.6904274!4d23.3249596

06.11.2022 г.,

гр. София

Благодарим!

I N V I T A T I O N
To convene the Twentieth General Meeting of the Naturalistichno Association

DEAR LADIES AND GENTLEMEN,

The Board of Directors of the Association „Naturalistichno“, with its seat in the city of Sofia, Khan Krum str. № 7A, P.C. 1000, on the basis of art. 26, par. 1, par. 2 and par 3. of LUUNP and art. 18, par. 1, par. 3 and par. 4 of the Statute of the Association, convenes the Twentieth General Meeting of the Association „Naturalistichno“, which will be held on 06.12.2022 /Tuesday/ at 18:00 o`clock in the Book donation store „DAROVEDA“, Sofia, Khan Krum str. № 7A

with the following agenda:

Detailed plan for the Twentieth General Meeting of the Association „Naturalistichno“ 06.12.2022

18:00 Opening of the General Meeting;

18:00 – 18:15 Welcome of the attendees, Acceptance of the Agenda, Election of the Chairperson and Secretary of the Meeting;

18:15 – 18:45 Administrative and organizational activities of the association;

18:45 – 19:15 Presentation of the completed, current and upcoming activities in 2022/2023;

19:15 – 19:25 Suggestions from the members to discuss other issues of relevance to the association;

19:25– 19:30 Acceptance of new members and resignation of quit or lapsed members of the association and payment of annual membership fees;

19:30 Closing of the General Meeting;

All members and interested persons are invited to attend the General Meeting in person, held according to the current arrangements for meetings and gatherings.

All members who are unable to attend in person are invited to join in an online format with prior request to the Board оf Directors for inclusion in this way, on the contacts bellow.

All members who have not paid are asked to pay their annual membership fees for 2022 year.

In the absence of a quorum, pursuant to Article 19 of the Constitution and Article 27 of the LUUNP, the General Meeting will be held on the same day, at the same place and with the same agenda at 19:00.

Dear friends, we hope to see you in live or online on 06.12.2022 so that we can work together in our Association!

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS:

Mr. Hristo Valchev

BOARD MEMBERS:

Mr. Lyuben Dishlyanov

Mr. Tsvetelin Yolov

More information:

https://www.naturalistichno.org/2022/11/06/20_obshto_sabranie_20-general_meeting

https://www.facebook.com/events/542339794097877

info@naturalistichno.org

Location of DARoVEDA:

https://www.google.com/maps/place/ul.+%22Han+Krum%22+7%D0%90,+1000+Sofia+Center,+Sofia/@42.6903929,23.3244889,20z/data=!4m5!3m4!1s0x40aa850d29644fcd:0x4b7383c7620b5cc8!8m2!3d42.6904274!4d23.3249596

06.11.2022,

Sofia

Thank you!