ПОКАНА за Двадесет и четвърто Общо Събрание на Сдружение „Натуралистично”, 23.10.2023 г.

П О К А Н А

За свикване на Двадесет и четвърто Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение “Натуралистично”, със седалище гр. София, П.К. 1797, Район Младост, ж.к. Мусагеница, Бл. 104, вх. Б, ет. 4, ап. 24, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружението, свиква Двадесет и четвърто Общо Събрание на Сдружение “Натуралистично”, което ще се проведе на 23.10.2023 г. /понеделник/ от 18:00 часа онлайн,

при следния дневен ред:

Подробен план за Двадесет и четвърто Общо Събрание  на Сдружение “Натуралистично“,  23.10.2023 г.

18:00 Откриване на Общото събрание;

18:00 – 18:15 Приветствие на присъстващите, Приемане на Дневен Ред, избор на Председател и Секретар на събранието;

18:15 – 18:25 Административни и организационни дейности на Сдружението;

18:25 – 18:45 Представяне на извършените, настоящите и предстоящите дейности през 2023 г.;

18:45 – 19:15 Предложения от членовете за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси и обсъждане при наличие;

19:15 – 19:25 Приемане на нови и отписване на отказали се членове на сдружението и заплащане на членски внос;

19:30 Закриване на Общото събрание.

Поканват се всички членове и заинтересовани лица да присъстват на Общото събрание.

Поканват се всички членове, които нямат възможност за лично присъствие, да се присъединят в онлайн формат чрез предоставените от УС начини за включване.

Приканват се всички членове, които не са заплатили, да заплатят годишния си членски внос за 2023 г.

При липса на кворум  на основание чл. 19  от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 20:00  часа.

Мили приятели, надяваме се да се видим на 23.10.2023 г., за да можем заедно да развиваме нашето Сдружение!

Благодарим с Любов!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС:

Христо Панчев Вълчев

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

Северина Димитрова Ангелова

Марияна Иванова Модева

Повече информация:

https://www.facebook.com/events/1282267789096931

info@naturalistichno.org

Линк към онлайн срещата:
https://teams.live.com/meet/9424727960627?p=kqRUU6K6rI0AEylv

22.10.2023 г.
гр. София